بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه نامه کودکان و نوجوانان :


       1.      بیمه گزار می تواند پدر یا مادر و یا یکی از بستگان بیمه شده به عنوان اشخاص حقیقی یا سازمان یا نهادی اجتماعی به عنوان شخص حقوقی باشد .

   2.      بیمه شده در این بیمه نامه کلیه کودکان و نوجوانان با حداقل سن 1 سال و حداکثر 14 سال تمام هستند .

   3.      مدت قرارداد این بیمه نامه حداقل 5 سال و حداکثر می تواند تا مجموع سن بیمه شده تا آخر قرارداد 70 سال تمام باشد .

   

پوشش های تکمیلی این بیمه نامه :

        بیماریهایخاصدراینبیمهنامهحداکثرتاسقفپنجمیلیونتومان ( 50.000.000 ریال ) قابلپوششهستندبراییکیاز بیماریهایزیر :

1.      فلج اطفال  ؛

2.      آسیب مغزی  ؛

3.      التهاب مغزی ( انسفالیت و مننژیت )  ؛

4.      تب روماتیسمی  ؛

5.      سرطان  ؛

6.      پیوند اعضای اصلی بدن شامل : قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان  ؛

بیمه عمر  طرحهای ویژه بیمه 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com