بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۰۲

در این بیمه نامه ، بیمه شده ، خود را به نفع فرزند یا فرزندانش بیمه عمر تأمین آتیه فرزندان می کند .

 

ملاک در این نوع بیمه نامه سن کوچکترین فرزند تا 18 سال است .

 

فرض کنید فردی بچه های : 3 ساله ، 6 ساله و 10 ساله دارد . در اینجا وقتی خود را بیمه می کند اگر برای وی فوت پیش بیاید و این فرد مبلغ 1.200.000 ریال را در بیمه نامه خرید کرده باشد آنگاه به فرزند کوچک وی 15 سال ، فرزند دوم ایشان 12 سال و فرزند بزرگشان 8 سال مستمری را دریافت می کنند .

 

بدین ترتیب که مبلغ مستمری که توسط این فرد خرید شده ( 1.200.000 ریال ) ابتدا بین 3 فرزند وی و سپس وقتی یکی به سن 18 سال رسید و از گردونه خارج شد ، این مستمری به 2 فرزند وی و سپس در نهایت این مستمری فقط به یک فرزند کوچک می رسد تا او هم به سن 18 سال برسد و سپس بیمه نامه تمام می شود .

پرداختمستمریازابتدایماهآتیزمانفوتپدریابیمهگزارصورتمیگیرد .

بیمه عمر 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com